Algemene voorwaarden voor bruikleen


Artikel 1 – Definities Het Object: het door Unilever aan de Gebruiker in de bruikleen gegeven voorwerp. Gebruiker: de persoon/onderneming/instelling die het Object tijdelijk van Unilever in bruikleen leent.

Artikel 2 – Algemeen Het Object wordt in bruikleen gegeven ten behoeve van de verkoop van Unox worst- en soepproducten. 1. De Gebruiker dient het Object op een veilige en verantwoorde wijze te beheren. 2. De Gebruiker zal het Object zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unilever niet voor enig ander doel gebruiken dan het verkoop van Unox worst- en soepproducten. 3. De gebruiker zal geen wijzigingen aanbrengen aan het uiterlijk en de uitstraling van het Object.

Artikel 3 – Verplichtingen de gebruiker dient minimaal 175,- Euro aan Unox rookworst en/of soep per exploitatie (24 uur) af te nemen. De Gebruiker dient er voor te zorgen dat zij alle producten verkoopt op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (bv. voor hygiëne). De Gebruiker dient bij het gebruik van het object het concept dat door Unilever is bepaald na te leven (Unox soep, Unox rookworst en Broodje Unox saus). Bij het broodje Unox concept dient knapperige pistolets te worden gebruikt.

Artikel 4 – Eigendom Het Object is en blijft eigendom van Unilever. De Gebruiker zal het Object niet bezwaren of vervreemden. Wanneer de Gebruiker wordt geconfronteerd met beslaglegging ( bodembeslag daaronder begrepen) dient hij Unilever onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Wijzigingen van adresgegevens, verkoop van de onderneming en andere relevante wijzigingen zullen direct door de Gebruiker aan Unilever worden gemeld.

Artikel 5 – Schade en aansprakelijkheid 1. Gedurende de bruikleenperiode is het risico van diefstal, beschadigingen of tenietgaan van het Object voor risico en rekening van de Gebruiker. 2. De Gebruiker is verplicht diefstal, elke schade en elk gebrek aan het Object onmiddellijk te melden aan Unilever.

Artikel 6 – Vervoer De Gebruiker kan voor vervoer van het object kiezen uit de volgende mogelijkheden; 1. Het vervoer van het Object, zowel heen als terug, komt voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, doch wordt uitgevoerd volgens de aanwijzingen van Unilever, of: 2. Het Object kan voor Euro 75,- door Unilever bezorgd worden aan de Gebruiker.

Artikel 7 – Duur en Beëindiging 1. Het Object wordt in bruikleen gegeven voor de duur van 24 uur, mits er weer een bestelling wordt geplaatst met in acht name van artikel 3.1. 2. Unilever heeft het recht om de bruikleenperiode, direct en zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, als naar haar oordeel het Object door de Gebruiker in strijd met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden gebruikt.

Artikel 8 – Teruggave De gebruiker is gehouden het Object in goede staat, schoon, deugdelijk en onbeschadigd aan Unilever terug te geven. De gebruiker verbeurt voor ieder handelen in strijd met deze verplichtingen een boete van EURO 50,- per dag onverminderd overige rechten van Unilever ter zake.

Artikel 9 – Diversen 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen 2. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Unilever zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen te vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietig/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van Toepassing: geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde recht te Rotterdam.